Föreläsning

Onsdag den 22 november kl. 18.30

Torleif Ingelög – Biologiska samlingar i Sverige

Föredraget kommer, som titeln anger, att handla om ”Biologiska samlingar i Sverige”.

Torleif Ingelög, född i Gävle 1946, är biolog, författare och f. d. naturvårdsråd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han är en av pionjärerna som utvecklade och införde naturvårdshänsyn inom de areella näringarna. Från 1970-talet till 1994 gav han ut ett flertal handböcker om naturvårdshänsyn som en del i ett uthålligt skogs- och jordbruk. Han har själv skrivit eller medverkat i ett antal böcker inom biologi, naturvård och planering t. ex. ”Det nya landskapet, kunskaper och idéer om naturvård, skogsodling och planering i kulturbygd” (1994).

Ingelögs senaste bok är den av Kungl. Vetenskapssocieteten prisbelönade ”Skatter i vått och torrt – biologiska samlingar i Sverige” (2013).

Tillsammans med två kollegor tog han på 1980-talet initiativ till ”Databanken för hotade arter” som 1990 blev en permanent verksamhet vid SLU med namnet ArtDatabanken. Ingelög var dess chef från starten till 2007. ArtDatabanken, som har ett åttiotal anställda, är en nationell instans för insamling och sammanställning av kunskap om arter och utarbetar bl a rödlistor och åtgärdsprogram för arter.

Ingelög är också initiativtagare till Centrum för biologisk mångfald, Floraväktarna (där frivilliga övervakar hotade växtarter) samt Planta Europa vars president han var i 6 år. Han är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Torleif Ingelög har mottagit en rad priser och utmärkelser bl a Nordiska Rådets natur- och miljöpris 1995, H. M. Konungens guldmedalj 1998, KSLAs guldmedalj 2006 samt Kungl. Vetenskapssocietetens Benzeliusbelöning 2014.

Föredraget äger rum på Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8.

Thorleif Ingelög