Föreläsningar 2017

Torsdag den 7 september 18.30

Bo S Lindberg – Barnsängsfeber ─ en ändlös följd av tragedier

När en kvinna dör i barnsängsfeber har det alltid uppfattats som en större katastrof än andra dödsfall. En ung mor rycks bort från det nyfödda barnet och familjen helt plötsligt, utan förvarning.

Barnsängsfeber har alltid funnits, men blev mycket vanligare när allt fler förlossningar skedde på stora sjukhus. Orsaken till sjukdomen var länge okänd och föremål för många spekulationer, miasma eller osund luft troddes vara orsaken. I början av 1800-talet börjad allt fler läkare misstänka att det rörde sig om något som smittade från barnmorskor och läkare till den födande kvinnan.

Ìgnatz Semmelweis har länge hyllats som den som räddat otaliga kvinnors liv genom att införa handdesinfektion. Den äran är emellertid ganska oförtjänt. Andra, som Lister och Pasteur, har givit betydligt viktigare bidrag till kunskapen om barnsängsfeberns orsaker och bekämpande.

I föredraget kommer den historien att berättas med många exempel, även från Sverige.

Föredraget äger rum på Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8.

Bo S Lindberg

Bo S Lindberg är pensionerad överläkare och författare till ett flertal medicinhistoriska artiklar och böcker.

Thorénföreläsning 2017

Onsdag den 18 oktober 18.30

Gunnar Grant – Anatomin i Sverige fram till idag

Föredraget kommer att behandla delar av historiken för anatomin vid de olika medicinska lärosätena samt aspekter på anatomins utveckling i Sverige fram till i dag.

Gunnar Grant är professor emeritus, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Studerade vid medicinsk fakultet i Stockholm och Uppsala och var lärare i anatomi i Uppsala 1954 - 1970. Leg.läk. 1960. Disputerade 1962 på en neuroanatomisk avhandling rörande ryggmärgsbanorna till lillhjärnan. E.o. docent i anatomi 1962-1968. Universitets-lektor i morfologi, blandad medicinsk-farmaceutisk-kemisk utbildning, Uppsala Universitet 1968-1970. Bitr. professor i anatomi vid Karolinska Institutet 1970-1979; professor 1979-1997. Prefekt vid institutionen för anatomi under närmare 14 år.

Ordförande för Svensk Förening för Anatomi  1973-1974, 1976-1980 och hedersmedlem sedan 2015. 

Sekreterare för Fysiologföreningen, Stockholm 1996-2003 och därefter hedersmedlem.

Medlem av Medicinska Forskningsrådets Prioriteringskommitté för Morfologi 1971-1982

Medlem av vetenskapliga rådet för IRME (l´Institut pour la Recherche sur la Moelle Épinière) Paris 1987-2000

Medlem av American Association of Anatomists

Medlem av Norska Vetenskapsakademien

Hedersprofessor vid Beijing Center for Neural Regeneration and Repairing, Capital University

of Medical Sciences, Beijing, China

Adjungerad professor vid Beijing Institute for Brain Disorders, BIBD, Capital Medical

University, CMU, Beijing, China        

Skrifter inom neuroanatomi och neurovetenskaplig historia samt några böcker inom svensk kulturhistoria

Föredraget äger rum på Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8.

Gunnar Grant
Gunnar Grant

Onsdag den 22 november kl. 18.30

Torleif Ingelög – Biologiska samlingar i Sverige

Föredraget kommer, som titeln anger, att handla om ”Biologiska samlingar i Sverige”.

Torleif Ingelög, född i Gävle 1946, är biolog, författare och f. d. naturvårdsråd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han är en av pionjärerna som utvecklade och införde naturvårdshänsyn inom de areella näringarna. Från 1970-talet till 1994 gav han ut ett flertal handböcker om naturvårdshänsyn som en del i ett uthålligt skogs- och jordbruk. Han har själv skrivit eller medverkat i ett antal böcker inom biologi, naturvård och planering t. ex. ”Det nya landskapet, kunskaper och idéer om naturvård, skogsodling och planering i kulturbygd” (1994).

Ingelögs senaste bok är den av Kungl. Vetenskapssocieteten prisbelönade ”Skatter i vått och torrt – biologiska samlingar i Sverige” (2013).

Tillsammans med två kollegor tog han på 1980-talet initiativ till ”Databanken för hotade arter” som 1990 blev en permanent verksamhet vid SLU med namnet ArtDatabanken. Ingelög var dess chef från starten till 2007. ArtDatabanken, som har ett åttiotal anställda, är en nationell instans för insamling och sammanställning av kunskap om arter och utarbetar bl a rödlistor och åtgärdsprogram för arter.

Ingelög är också initiativtagare till Centrum för biologisk mångfald, Floraväktarna (där frivilliga övervakar hotade växtarter) samt Planta Europa vars president han var i 6 år. Han är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Torleif Ingelög har mottagit en rad priser och utmärkelser bl a Nordiska Rådets natur- och miljöpris 1995, H. M. Konungens guldmedalj 1998, KSLAs guldmedalj 2006 samt Kungl. Vetenskapssocietetens Benzeliusbelöning 2014.

Föredraget äger rum på Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8.

Thorleif Ingelög